תקנון אתר הפוריות של ישראל

יובהר מראש:

ISRAEL IVF מבהיר בזאת כי כל מידע וטקסט רפואי הקיים באתר הינו מידע כללי ואין לראות בו "ייעוץ רפואי/המלצות רפואיות/תחליף לטיפול רפואי" מכל סוג שהוא. המידע המובא באתר זה הינו מידע כללי וכל אדם צריך להתאימו אליו באופן פרטני ולפעול על פי עצת רופאיו בלבד.

כל שימוש בתכנים באתר הוא באחריות המשתמש עצמו ובאחריותו בלבד. אין באמור לאשר העתקה ושימוש בתכני האתר.


מונחים:

“גולש/ת” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף מכל סוג שהוא.

“החברה” – משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, מחזיקים, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמה של החברה.

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר/יחיד – אף נקבה/רבים במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.


כללי

אין לעשות שימוש כלשהו בנתוני האתר או כל חלק מהם, ללא אישור מראש ובכתב של בעלי האתר.

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מהווה הסכמה מצד הגולש לתנאי האתר והבנה כי הקיים בו הינו בהמלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי. אם אינך מסכים לתנאים, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה באשר היא. האתר  שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התנאים, מעת לעת, לפי שיקול דעתו וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש והתנאים המעודכנים יחייבו מרגע פרסומם באתר.

האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולמען הענקת מידע בתחום הפוריות, על כל גווניו.

בכל מקרה של חוסר התאמה או סתירה בין התנאים לבין כל פרסום ו/או תוכן, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התנאים והן אשר תקבענה.


תכני גולשים

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו. כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, באחריות ושייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

כל גולש אשר החליט להיכנס אל האתר, מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוזיקה, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר נוסף אשר לא הוזכר כאן, שפורסם או נשלח על ידו הוא שלו ואינו מועתק והינו באחריותו הבלעדית של הגולש. הגולש אחראי באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש מתחייב כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם/ארגון/התאגדות אחרים, לרבות זכויות הקניין הרוחני. הגולש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ובאופן כללי לא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאתר. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות בכל דרך.

מובן ומוצהר בזאת כי במידה וגולש יסב נזקים לאתר בכל דרך שהיא, ישא הוא בהוצאות, כל ההוצאות באשר הן לרבות עלויות משפטיות, למען תיקון נזק זה.

הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל הפסד, נזק, אבדן או הוצאה מכל מן או סוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים לתכני האתר או לאתר עצמו, במישרין או בעקיפין, וגם לתכני גולשים המועלים ו/או המוצגים ומפורסמים באתר.

יובהר כי כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

הגולש לא יעלה לאתר ולכל שירות בו או כל דבר הקשור אל האתר לרבות אפיקים סושיילים, כל תוכן המהווה תכנים אסורים מכל סוג ופוגעניים.

לסיכום, הגולש מתחייב לפצות ולשפות את האתר ומי מטעמו ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, אשר שנגרמו או ייגרמו לאתר ומי מטעמי והקשורים, בין אם במישרין לבין אם בעקיפין, לתכני גולשים המועלים באתר וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה ולא יאוחר מ- 3 ימי עסקים והוא מוותר באופן מוחלט וסופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ומי מטעמו בקשר עם התכנים האמורים.


יודגש: המידע באתר אינו תחליף לייעוץ רפואי מקצועי.


המידע הקיים באתר הינו מיועד להעניק מידע בלבד ואינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואין לראותו כך. על הגולש ובאחריותו בלבד לבקש ולקבל את העצה של הרופא המטפל בכל שאלה רפואית או לקבל את התשובות והמידע מכל גורם מקצועי אחר.

מטרת האתר הינה לספק מידע לתועלתו של הציבור ולא לספק טיפול רפואי ו/או לקבוע את סכומי ההחזרים או הזכויות המגיעות לכל גולש באשר הואץ

המידע באתר אינו מכסה את כל השימושים האפשריים, לרבות הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות או טיפולי פוריות מכל סוג.

למען הסר ספק, כל שימוש באתר ISRAEL IVF או הסתמכות על תכניו היא על אחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש והמבקר בו בכל צורה ובכל אפיק אפשרי.


קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או כל פיסת תוכן באשר היא הנכללים באתר הינם של האתר. חל איסור להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק מהאתר, גדול כקטן. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא אם התקבל היתר מראש ובכתב מאת החברה.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האתר אינו אחראי לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).


הגבלת אחריות

אתר ISRAEL IVF אינו אחראי לזמינות השירותים, מהימנותו, אמינותו, דיוקו וכדומה. כל הכתוב באתר נכון ליום כתיבתו ויש לאמת כל הכתוב אל מול הגורמים המתאימים. כמו כן, האתר אינו אחראי לפגיעה או הפרה מכל סוג של זכויות קניין רוחני באשר הן, קל וחומר כאשר נעשה שימוש בכתוב מחוץ לאתר. יובהר ויודגש כי האתר אינו אחראי לכל מחדל, מקרה, טעות, פגיעה וכיוצא בזאת, הנגרם כתוצאה משימוש בחומר הכתוב באתר. כל פגיעה באשר היא, הינה באחריות הגולש והמבקר באתר.

אין להסתמך על הכתוב באתר לצורך קבלת טיפול או החלטה מכל סוג, באחריות הגולש לפנות אל הגורמים המקצועיים וכל פעולותיו הינן באחריותו בלבד.

יודגש כי במידה ויוענקו המלצות, על ידי גולשים אחרים באתר באמצעות מנגנון פורום או תגובות, האתר אינו אחראי לכך בשום צורה.

כל האמור לעיל מתייחס גם לכל שלוחה של האתר, לרבות חשבונות סושיילים ורשתות חברתיות שונות.


מידע מסחרי

האתר אינו אחראי לתוכן הפרסום בו אלא האחריות היא על המפרסמים בלבד. לא יערך פיקוח צמוד על הפרסום, כל פרסום באשר הוא, אך האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר כל פרסום על פי ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

יובהר כי האתר אינו צד בעסקה שתכרת בין גולש למפרסם.


התחייבות הגולש

כבר החל מהרגע הראשון בו החליט הגולש לבקר באתר, הוא מתחייב כי כל מידע, טקסט, מסר, הודעה ותוכן מכל סוג (לרבות תכנים אסורים, פוגעניים ושליליים בכל צורה ומידה), יהיה הולם ולא יפגע בזכויות אדם אחר. באם יפגע הוא, כל האחריות חלה עליו ויהיה עליו לשפות את האתר בכל פגיעה כתוצאה ממעשיו.

האתר אינו עורך בדיקות מיידיות ומסיר תכנים שאינם הולמים אך שומר לעצמו את הזכות לעשות כן על פי שיקול דעתו הבלעדי. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל נזק שיגרם לו בעקבות פעולות אסורות של הגולש.

אין האתר מתחייב לזמינות השירותים, טיב השירותים ותקינות השירותים המוצעים ומפורסמים באתר. גם במקרים אלו, האחריות הינה על הגולש בלבד, גם במידה ויתקשרו שני הצדדים באופן חיצוני לאתר. האתר אינו אחראי בשום דרך ולא ישא באחריות כלל על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש באתר כל טענה/תביעה/דרישה כלפי האתר בגין טיב המידע, טיב השירותים ו/או המוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ומי מטעמו ו/או כנגד מי מטעמו.

כל נזק, ישיר או עקיף, מקרי או מכוון, מכל סוג ובעקבות האתר בכל צורה שהיא, הינו באחריות הגולש. גם אם יציע האתר פיקוח או עזרה מכל סוג ובכל צורה, אין זה אומר כי האתר לוקח אחריות.

בשום נסיבות לא תחול על האתר ו/או מי מטעמו, אחריות מכל סוג בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי או מכוון או ישיר, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים לשימוש לאתר, בין אם באופן ישיר לבין אם באופן עקיף, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, הודעה, מוצר, שירות וכיוצא בזאת, שהושגו באמצעות האתר או בעזרתו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בו, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.


הגנת הפרטיות

גלישה באתר ושימוש בשירותיו, מהווים הסכמה לביצוע פיקוח ממוחשב על השימוש באתר באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דיגיטליים דומים. האתר מקפיד לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות וישמור על פרטיות הגולשים ולא יגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, להוציא פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו ובאחריותו.

האתר שומר את הזכות לחשוף פרטי גולש ומידע הנוגע לשימוש שעשה/עושה הגולש באתר, בהתאם להוראות צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו. במקרה של הפרת התנאים על ידי הגולש, ו/או במקרה שמפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יסברו כי הפעולה נחוצה לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש או במקרה של מיזוג פעילות האתר עם צד שלישי – על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר ומפעיליו.

עוד בעניין הפרטיות

הגולש יודע ונותן הסכמתו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, כי הפרטים אותם מסר הגולש בעת הרשמתו לאתר הינם נכונים ומדויקים, ונמסרו מרצונו החופשי בלבד. הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגרי המידע של האתר וכי יהיה הוא רשאי לעשות בהם שימוש על פי שיקול דעתו הבלעדי. במידה וגולש מעוניין להסיר את פרטיו, יפנה הוא באמצעות טופס ההתקשרות באתר ויבקש לעשות זאת בצירוף סיבה והוכחה כי הוא הגולש המדובר.

הגולש מאשר ומסכים כי האתר יהיה רשאי לעשות שימוש במידע זה לצרכים פרסומיים והגולש שומר על זכותו לבקש הסרה מדיוור ופרסומים אלו. עד לרגע בקשת ההסרה ומשך הטיפול בה, האתר רשאי לעשות שימוש ולא נושא באחריות כלשהי.


הצהרות והתחייבויות הגולשים

הגולש מצהיר ומתחייב:

 • כי הוא בן 18 לפחות.
 • לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
 • לא להציק לגולשים אחרים בכל דרך ולהפסיק במידה ויתבקש.
 • לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידו לפורומים או לכל שירות אחר של האתר חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות מכל סוג.
 • במידה ויפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לכל שירות של האתר, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר הוא אינו הבעלים של הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, הוא, הגולש, מייפה את כוחה של החברה להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש כל תביעה בנושא.
 • ידוע לו שכל מידע ותוכן שהועלה על ידו לאתר, הינו באחריותו הבלעדית והוא אחראי בלעדית לתוכן ומידע זה.
 • לא להציף פורומים או תגובות.
 • לא להעלות תכני “SPAM”.
 • לא להעליב או לפגוע בגולשים אחרים באתר.
 • לא להטריד גולשים אחרים או לפגוע ולא לעבור על החוק בדרך אחרת.
 • לא להעלות חומר שאינו חוקי או מרמז לכך.
 • לא להעלות חומר שקרי או מטעה.
 • לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
 • לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר.
 • לא להסית לכל פעולה המהווה הפרת החוק.
 • לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או סממנים.
 • לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי באמצעות האתר אלא אם עשה זאת בתיאום ובתשלום עם האתר ומפעיליו.
 • לא לבצע כל פעולה הנחשבת לתקיפה ברשת או לחדירה לפרטיות.
 • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים.
 • לא לכלול כל חומר המטעה צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א- 1981.
 • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר אלא אם קיבל אישור לכך ממפעילי האתר.

כל גולש שלא יעמוד בהתחייבויות המפורטות בתקנון זה, יחסם ויתבע ככל שיידרש בעקבות ההשלכות של פעולותיו. הגולש מצהיר כי במידה וינהג שלא על פי התקנון, הוא ישפה את החברה בכל סכום אשר ידרש ויקבע ויספק לתקן את העוולה ככל שתהייה. כמו כן, הגולש מתחייב לשפות את האתר מיד עם קבלת הדרישה לכך. אין תקרה לדרישה זו והגולש יענה לה במסגרת מיידית ולא יאוחר מ – 3 ימי עסקים.


שינויים באתר

האתר רשאי להסיר כל תוכן בכל מועד שיחפוץ בכך. האתר אינו מחוייב במסירת הודעה לגולשי האתר על הסרה מכל סוג, בין אם מכוונת, בין אם בהתאם להתנהגות שאינה הולמת או עומדת בתנאי השימוש ותקנון האתר לבין אם בחירה וצרכים שיהיו שמורים במערכת האתר.

מפעילי האתר רשאים ובסמכותם לשנות את עיצוב ומבנה האתר, מכל סוג ובכל צורה. לגולשים באתר לא תהייה טענה בגין כך. כמו כן, בעת תקלה, לגולשים לא תהייה כל טענה בגין הפסקת פעילותו של האתר. מפעילי האתר מתחייבים לעשות כל שניתן על מנת להחזיר את האתר לפעילות מלאה ותקינה, מהר ככל האפשר.


הדין החל וסמכות השיפוט

הערכאה השיפוטית המוסמכת בכל הקשור לאתר israelivf הינה בית המשפט בפתח תקווה.

ענבל

ענבל

מנהלת תוכן הפורטל

בחירה שגויה של רופא פוריות עלולה להכאיב

אתר הפוריות של ישראל יכול לעזור לך!

הירשמו לרשימת התפוצה שלנו וכך תקבלו את החדשות האחרונות על עולם הפוריות והרופאים הטובים ביותר. 

דילוג לתוכן